Elteknikk Klæbu AS

 

Vi bygger nye nettsider

Elteknikk Klæbu AS
Skarpsnoveien 5
7540 Klæbu

Org. nr. 989333194

E-post: geirove@elteknikk-klabu.no

Telefon: 94 83 29 69